پلاس بزرگ حاشیه دار

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس بزرگ حاشیه دار با حاشیه ساده حاصل هنرمندی ایل قشقایی استان فارس است و قدمتی ۳۰ ساله دارد. متاسفانه تولید اینگونه پلاس ها در طول سال‌ های گذشته رو به کاهش رفته است.

پلاس حاشیه دار

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پلاس حاشیه دار حاصل هنرمندی ایل قشقایی استان فارس است و قدمتی ۳۰ ساله دارد. متاسفانه تولید اینگونه پلاس ها در طول سال‌ های گذشته رو به کاهش رفته است.

جاجیم رنگی

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
این جاجیم رنگی  حاصل هنرمندی ایل قشقایی استان فارس است و قدمتی ۵۰ ساله دارد. تولید اینگونه جاجیم‌ها در طول سال‌ های گذشته رو به کاهش رفته است.

جاجیم رنگی راه راه با شیردنگ

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
این جاجیم رنگی راه راه با شیردنگ حاصل هنرمندی ایل قشقایی استان فارس است و قدمتی ۴۰ ساله دارد. تولید اینگونه جاجیم‌ها در طول سال‌ های گذشته رو به کاهش رفته است.

جاجیم رنگی راه راه با طرح چهارخانه

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جاجیم رنگی راه راه با طرح چهارخانه حاصل هنرمندی ایل قشقایی استان فارس است و قدمتی ۴۰ ساله دارد. تولید اینگونه جاجیم‌ها در طول سال‌ های گذشته رو به کاهش رفته است.

جاجیم رنگی راه راه منگوله دار

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
این جاجیم رنگی راه راه منگوله دار حاصل هنرمندی ایل قشقایی استان فارس است و قدمتی ۴۰ ساله دارد. تولید اینگونه جاجیم‌ها در طول سال‌ های گذشته رو به کاهش رفته است.

جاجیم رنگی موج دار

۶۰۰,۰۰۰ تومان
این جاجیم رنگی موج دار حاصل هنرمندی ایل قشقایی استان فارس است و قدمتی ۴۰ ساله دارد. تولید اینگونه جاجیم‌ها در طول سال‌ های گذشته رو به کاهش رفته است.

گلیم رنگی با نقشمایه خرچنگ

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
گلیم رنگی با نقشمایه خرچنگ حاصل هنرمندی ایل قشقایی استان فارس است و قدمتی ۳۰ ساله دارد. تولید اینگونه گلیم ها در طول سال‌ های گذشته رو به کاهش رفته است.

گلیم رنگی با نقشمایه قیچی و شانه

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
گلیم رنگی با نقشمایه قیچی و شانه حاصل هنرمندی ایل قشقایی استان فارس است و قدمتی ۳۰ ساله دارد. متاسفانه تولید اینگونه گلیم ها در طول سال‌ های گذشته رو به کاهش رفته است.

گلیم سفره آردی با حاشیه سرخ و سیاه

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
گلیم سفره آردی با حاشیه سرخ و سیاه حاصل هنرمندی زنان ایل قشقایی استان فارس است. قدمت ۳۰ ساله دارد و البته نو بافت است. تولید اینگونه سفره ها در طول سال‌ های گذشته در سراشیبی عدم تولید قرار گرفته است.

گلیم سفره آردی با حاشیه قرمز

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سفره آردی با حاشیه قرمز حاصل هنرمندی زنان ایل قشقایی استان فارس است. قدمت ۳۰ ساله دارد و البته نو بافت است. تولید اینگونه سفره ها در طول سال‌ های گذشته در سراشیبی عدم تولید قرار گرفته است.

گلیم سفره عقدی

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
این سفره گلیمی عقدی که حاصل هنرمندی ایل قشقایی استان فارس است قدمتی ۴۰ ساله دارد. تولید اینگونه سفره‌ها در طول سال‌ های گذشته رو به کاهش رفته است.

گلیم سفره عقدی با حاشیه پرنده

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
این سفره عقدی با حاشیه پرنده که حاصل هنرمندی ایل قشقایی استان فارس است قدمتی ۵۰ ساله دارد. تولید اینگونه سفره‌ها در طول سال‌ های گذشته رو به کاهش رفته است.

گلیم سفره نان با حاشیه شیردنگ

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گلیم سفره نان با حاشیه شیردنگ حاصل هنرمندی زنان ایل قشقایی استان فارس است. قدمت ۳۰ ساله دارد. تولید اینگونه سفره ها در طول سال‌ های گذشته در سراشیبی عدم تولید قرار گرفته است.

گلیم نیمه رنگی

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
این گلیم نیمه رنگی حاصل هنرمندی ایل قشقایی استان فارس است و قدمتی ۳۰ ساله دارد. تولید اینگونه گلیم ها در طول سال‌ های گذشته رو به کاهش رفته است.